1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.

1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind dat zich heeft aangemeld voor onze trainingen en de trainingen die wij begeleiden.
Met name wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de Soccerdream activiteiten voor spelers dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of direct per mail.

2.2: Met deze inzending van het inschrijfformulier bevestigd de afzender dat hij / of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan een Soccerdream activiteit voor de betreffende locatie waarvoor is ingeschreven.

2.3: De betaling geschied voor het starten van de training cyclus en heeft geen opzegtermijn.

2.4: Digitale bevestiging van inschrijving volgt direct na het moment van inschrijven.

2.5: Indien een bepaalde locatie vol is bestaat de mogelijkheid nog naar een andere locatie uit te wijken indien de beschikbaarheid dit toelaat.

2.6: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen ná het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. Deze aanmeldingen zullen geplaatst worden op de reservelijst, waarvan u bericht krijgt.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: De inschrijvingen en aanbetalingen geschiedt online waarna er direct een bevestiging volgt per e- mail.

3.2: Om deel te nemen aan onze Soccerdream activiteiten dient uw betaling bij ons te zijn bijgeschreven. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is daarmee uw deelname gegarandeerd.

3.3: Betalingsregeling kunt u per e-mail verzoeken en zal door ons nader bekeken en beoordeeld worden. Wij zijn niet verplicht tot uitvoering van uw verzoek.

3.4: Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de deelnemersbijdrage binnen de gestelde betalingstermijn kunnen wij uw deelname niet garanderen en bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te annuleren.

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de trainingen waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4.2: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Soccerdream. Dit kan telefonisch of via de mail. De gemiste les(sen) kan/kunnen niet worden ingehaald.

4.3: De cursusdagen gaan in principe altijd door, maar Soccerdream behoud zich het recht tot het eventueel laten vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere cursusdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Soccerdream kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: Soccerdream is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Het dragen van de kleding van Soccerdream is niet verplicht.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de training en het de volgende training weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de trainingen zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Kleding

6.1: Deelnemer kunnen via de website of per mail een Soccerdream trainingspak bestellen.

6.2: Tijdens de training is het niet verplicht in de Soccerdream kleding te trainen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Soccerdream de mogelijkheid heeft, echter is dit niet verplicht.

7: Trainers

7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Soccerdream.

7.2: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

8: Multimedia

8.1: Soccerdream behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor SocialMedia, website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het maken van foto’s en / of filmopnames. Tenzij dit per mail is doorgegeven.

9: Klachten

9.1: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens onze trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan: info@soccerdream.nl . Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.

10: Disclaimer

10.1: Soccerdream en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van Soccerdream of toepassing van de behandelde oefenstof. Soccerdream bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Soccerdream, gevestigd te Bodegraven, Nederland